symboliadd-banner

CYFLWYNIAD

Nod yr Adnodd

Nod yr adnodd fydd rhoi esboniad clir i ddysgwyr am arddulliau Theatr amrywiol, sef Theatr Naturiolaidd, Theatr Fynegiannol a Theatr Symbolaidd. Bydd y dysgwyr yn medru cyfeirio at yr adnodd wrth drafod posibiliadau llwyfannu a dylunio o fewn y gwersi TGAU, UG ac Uwch. Dylid cael ffocws clir ar ehangu sgiliau meddwl y dysgwyr yn yr adnodd hwn a’u hannog i arbrofi gydag arddulliau newydd wrth ystyried perfformio dramâu.

Y deunyddiau:

Bydd yr adnodd yn cynnwys tair uned wedi eu pecynnu fel un adnodd:

  • Theatr Naturiolaidd
  • Theatr Fynegiannol
  • Theatr Symbolaidd

Y prif bwrpas yw rhoi esboniad o’r arddulliau amrywiol i ddysgwyr, ond hefyd eu sbarduno a’u hannog i arbrofi eu hunain wrth iddynt wneud penderfyniadau ynghylch llwyfannu dramâu mewn theatr. Bydd yr adnodd yn rhoi arweiniad clir i ddysgwyr ynghylch y tri arddull. Bydd pob uned yn cynnwys y canlynol:

  • Nodiadau i’r dysgwyr
  • Clipiau ffilm o gyfweliadau gydag actorion, cyfarwyddwyr, technegwyr a dramodwyr
  • Clipiau ffilm o ddramâu
  • Darluniau a chynlluniau yn dangos esiamplau o lwyfannu drama


Bwriedir i’r adnodd fod yn gymorth i ddysgwyr wrth iddynt ddygymod â gwahanol unedau Cyrsiau TGAU a Chyrsiau Lefel Uwch Drama.

Yn y fanyleb ar gyfer TGAU Drama mae’n ofynnol i ddysgwyr yn Uned 1 ddyfeisio darn o theatr mewn ymateb i ysgogiad arbennig, gan ddefnyddio naill ai technegau ymarferwr theatr dylanwadol neu nodweddion genre drama. Bydd deall y gwahaniaeth rhwng gwahanol arddulliau, gydag enghreifftiau o wahanol ddramodwyr, yn gymorth gyda’r gofyniad hwn. Yn yr un modd, rhaid i’r testun a ddewisir ar gyfer Uned 2 gyferbynnu â’r testun a ddewisir ar gyfer Uned 3. Unwaith eto, bydd yr adnodd hwn yn eu dysgu am y gwahaniaeth rhwng gwahanol arddulliau theatr, ac yn eu helpu i weld y cyferbyniad rhwng dramâu â’i gilydd.

O safbwynt Lefel A Drama, ar gyfer Uned 1 bydd dysgwyr yn cymryd rhan yn y gwaith o greu, datblygu a pherfformio darn o theatr yn seiliedig ar ail ddehongliad o ddarn o destun arbennig, a rhaid i’r darn hwn gael ei ddatblygu gan ddefnyddio technegau o ddulliau gweithio naill ai ymarferwr theatr dylanwadol neu gwmni theatr cydnabyddedig. Bydd adnodd sy’n manylu ar y gwahaniaeth rhwng arddulliau gwahanol yn gymorth yma eto.

Ar gyfer Uned 3, Lefel A Drama bydd dysgwyr eto yn cymryd rhan yn y gwaith o greu, datblygu a pherfformio dau ddarn o theatr yn seiliedig ar ysgogiad arbennig, a rhaid i’r darnau fod mewn arddulliau gwahanol. Yma eto bydd yr adnodd hwn yn eu cynorthwyo i adnabod y gwahaniaeth rhwng gwahanol arddulliau.

Gweler hefyd adnodd 'Pecyn Dylunio Theatr' am wybodaeth bellach am weithio yn y theatr ac ar gynyrchiadau.

sjascj
section1

NATURIOLAIDD

section1

SYMBOLAIDD

section1

MYNEGIANNOL

section1

LLWYFAN

sjascj

Casgliad Arddulliau

Nod yr adnodd oedd rhoi esboniad clir i ddysgwyr am arddulliau Theatr amrywiol, sef Theatr Naturiolaidd, Theatr Fynegiannol a Theatr Symbolaidd.

Ar ôl trafod yr arddulliau hyn gyda chyfarwyddwyr, dramodwyr a thechnegwyr a gwylio darnau o gynyrchiadau amrywiol, mae’n amlwg mai’r casgliad y dylid dod iddo yw hyn:

Mae’n anodd gwahaniaethu rhwng y tri arddull ac yn aml mewn un ddrama yn unig, gall yr arddulliau blethu i’w gilydd yn rhwydd. Gall y perfformio fod yn gwbl naturiolaidd ond gall y set fod yn symbolaidd neu’n fynegiannol.