naturoliadd
sjascj

Beth yw Theatr Naturiolaidd?

Mewn Theatr Naturiolaidd, y bwriad yw ail greu ar lwyfan bywyd go iawn. Mae’n ceisio ail greu cymeriadau, sefyllfaoedd neu leoliadau, ac fel arfer mae’n digwydd yn yr amser iawn gyda setiau, propiau a gwisgoedd sy’n cynrychioli'r sefyllfa, y lle, a’r cyfnod.

Yn ei ragair i’w ddrama Miss Julie, cwynodd y dramodydd Strindberg am waliau cynfas a siglai pan gaewyd drysau, ac am botiau a phadelli wedi’u paentio ar y waliau yn lle rhai iawn. Awgryma hyn ei fod ef am i’r gynulleidfa uniaethu â set gwbl realistig pan agorwyd y llenni. 

Roedd August Strindberg yn un o’r pedwar dramodydd y cydnabyddir iddynt ddatblygu theatr naturiolaidd – y tri arall oedd Anton Chekhov, Henrik Ibsen ac Emile Zola.  Fe helpodd Constantin Stanislavski y datblygiad hwn wrth gyfarwyddo’r dramâu a sicrhau bod y gynulleidfa yn gweld cynyrchiadau bywyd go iawn ar lwyfan.  Fe fyddai ef yn mynd mor bell ag anfon ei actorion i ganol slymiau Moscow er mwyn iddynt baratoi ar gyfer eu rolau fel cardotwyr yn un o’i gynyrchiadau.

Yn aml fe fyddai dramâu naturiolaidd yn archwilio testunau a ystyrid cyn hynny yn dabŵ ar lwyfan – testunau difrifol megis hunanladdiad, hawliau merched, a thlodi.

Mae yna ddramodwyr ac ymarferwyr sydd wedi beirniadu theatr naturiolaidd. Yr un mwyaf enwog ohonynt oedd Bertolt Brecht. Anghytunai ef â’r syniad o realaeth ar lwyfan a doedd e ddim yn ffafrio arferion Stanislavski o gadw’n agos at y cymeriadau er mwyn cynrychioli bywyd go iawn ar lwyfan. Yn hytrach, credai ef yn gryf mewn pellhau’r actor oddi wrth y cymeriad a gwneud i’r gynulleidfa sylweddoli mai gweld person yn actio cymeriad ar lwyfan fyddent.

Ceir rhagor o wybodaeth ddefnyddiol yma

face1

PAN OEDD Y BYD YN FACH

ALED PEDRICK

Llwyfannwyd y ddrama ‘Pan Oedd y Byd yn Fach” gan Sian Summers yn 2015. Y cyfarwyddwr oedd Aled Pedrick.

Wrth adolygu’r cynhyrchiad dywed Rhiannon Williams hyn:

Gosodir act gyntaf y ddrama yng ngaeaf 1984 pan oedd y streic yn ei hanterth. Trwy lygaid pump o fechgyn ifainc, cawn ddarlun o fywyd yng Nghwm Tawe yn y cyfnod, ac effaith yr hinsawdd wleidyddol ar eu cymdeithas. Mae elfen Roegaidd i’r ddrama gan nad ydym yn dyst i’r protestio na’r llinell biced ei hun, ond cawn ddarlun cynhwysfawr o gymhlethdodau’r sefyllfa gan bump o feibion i lowyr. Er nad ydynt yn ddigon hen i weithio eu hunain, maen nhw’n dymuno dangos eu cefnogaeth i’w tadau ac yn trafod sut i gyflawni hyn drwy gymysgedd o resymu aeddfed a thynnu coes bachgennaidd. Yn yr ail act, gwelwn aduniad y cymeriadau yn y cyfnod presennol 30 mlynedd yn ddiweddarach wrth iddynt drafod trywydd eu bywydau a’u teimladau am y cwm ers adeg dyngedfennol y streic ...

sjascj
face1

Y GOFALWR

CEFIN ROBERTS

Yn 2009 cyfarwyddodd addasiad Cymraeg o’r ddrama The Caretaker gan Harold Pinter, sef ‘Y Gofalwr’
Dywed yn ystod ei gyfweliad fod modd llwyfannu Y Gofalwr yn gwbl naturiolaidd os mai dyna fyddai gweledigaeth y cyfarwyddwr. Gellir cymryd unrhyw olygfa o’r ddrama hon a’i chyflwyno yn gwbl naturiolaidd.

Ar yr un pryd cyfeiria at y set fel un symbolaidd ac wrth ofyn y cwestiwn a ellir dod â set symbolaidd at ddrama naturiolaidd mae ei ateb yn awgrymu hyn- os ydych chi’n credu y bydd y gynulleidfa yn deall y ddrama yn well yna fe allwch chi gymysgu arddulliau.

sjascj
face1

Y FENYW DDAETH O'R MôR

Arwel GRUFFYDD

Trosiad gan Menna Elfyn o ddrama Henrik Ibsen yw Y Fenyw Ddaeth o’r Môr.

Pan ymddangosodd y ddrama gyntaf, fe roddodd cryn ddychryn i’r gynulleidfa gan ei bod yn ddrama oedd yn pryfocio, gan drafod, ymhlith themâu eraill, lle y ferch mewn cymdeithas. Mae Arwel Gruffydd yn dadlau fod y thema hon yr un mor berthnasol heddiw ag erioed ...

sjascj