#
Adolygu

Adolygu

Cyflwyniad i arddulliau dysgu

Does neb yn mwynhau dysgu os nad ydyw’n ystyrlon. Mae’r ymennydd wrth ei fodd yn dysgu oherwydd mae’n mwynhau her a dyma’r ffordd mae’n datblygu. Mae ymennydd plentyn yn datblygu’n gyflym oherwydd mae popeth yn newydd ac mae’r ymennydd yn amsugno holl brofiadau newydd y plentyn. Mae gan bob unigolyn ei ddull ei hun o ddysgu. Bydd y rhan fwyaf o unigolion yn darllen gwaith drosodd a throsodd, dro ar ôl tro. Digwydd hyn oherwydd, er mwyn dysgu, mae’n rhaid i’r ymennydd ailadrodd i gofio. Dywedir bod angen i rywbeth gael ei ailadrodd 40 o weithiau iddo ddod yn arferiad (iddo fod yn awtomatig)!! Er enghraifft, mae’r rhan fwyaf o unigolion eisiau dysgu gyrru. Efallai y bydd hyfforddwr gyrru yn cael y person sy’n dysgu gyrru i ymarfer bacio’n ôl yn gyson o gwmpas cornel. Gwneir hyn er mwyn i’r sgil ddod yn arferiad, yn awtomatig, yn sefydlog yn yr ymennydd. Mae’r hen ddywediad ‘dyfal donc a dyr y garreg’ yn ddigon gwir.

Mae gan bob unigolyn ffordd arbennig o weld a gwneud pethau. Dyma sy’n ffurfio’r cefndir i’r modd mae’n well gan bob unigolyn ddysgu.

t yn hoffi gwneud pethau e.e. gwneud cardiau adolygu.

Siaradwyr a gwrandawyr e.e. byddant yn darllen eu cardiau adolygu yn uchel.

Hoffi lliw ac yn dysgu drwy arsylwi neu weld e.e. byddant yn gwneud eu cardiau adolygu yn rhai lliwgar

Os bydd unigolyn yn deall eu harddull ddewisol o ddysgu yna byddant yn cael bod dysgu yn fwy pleserus ac yn fwy effeithiol.  

Dylid cofio, fodd bynnag, nad yw gwybodaeth a gyflwynir i ni bob amser yn ein harddull dysgu dewisol. Felly, mae’n rhaid i unigolion wybod sut i ddeall gwybodaeth yn yr arddulliau dysgu ac eithrio eu harddull nhw eu hunain.

Er enghraifft:

Ceisiwch roi cyfarwyddiadau i rywun i’r fan lle rydych yn byw.

Bydd unigolyn yn dweud wrth rywun, yn pwyntio at y cyfeiriad ac yna’n dangos y ffordd iddynt drwy fynd â nhw yno, dangos ar fap neu efallai’n tynnu llun map yn yr awyr.

Sut mae gwybodaeth yn cael ei chyfleu i deithwyr mewn maes awyr neu orsaf drenau?

Mewn maes awyr neu orsaf drenau maent yn deall bod angen gwybodaeth ar unigolion mewn gwahanol ffyrdd. Caiff y cyhoeddiad ei wneud ar lafar dros y system uchelseinydd ac yn weledol ar sgriniau sgrolio. Yn y gorffennol dim ond ar lafar y byddai wedi’i wneud.

Bydd holiadur VAK yn dynodi arddull dysgu dewisol unigolyn.

Agor ac argraffu dogfen Arddulliau Dysgu

Yna bydd yr unigolyn yn edrych ar yr awgrymiadau o’r gweithgareddau y gallant eu defnyddio i ddysgu yn eu harddull dysgu dewisol .

Mae gan rai unigolion gymysgedd o ddwy neu hyd yn oed y tair arddull dysgu. Felly, mae angen iddynt edrych ar bob awgrym ar gyfer y ddwy neu dair arddull dysgu.

Dewiswch y math o weithgaredd sy’n apelio a cheisiwch eu defnyddio i ddysgu gwybodaeth. Dadansoddwch pa mor effeithiol ydoedd a dewiswch dechneg wahanol o bosib hyd nes eich bod yn darganfod y dechneg orau.